Algemene Voorwaarden

Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Als u artikelen ontvangt die u niet heeft besteld, dient u Dreadshop hiervan op de hoogte te stellen. Eventuele onjuistheden van door Dreadshop aan u vermelde gegevens moeten direct door u aan Dreadshop worden gemeld.

Indien u uw bestelling afrekent via AfterPay (achteraf betalen) gaat u tevens akkoord met de voorwaarden van AfterPay.

BEGRIPSBEPALING
1.1. Verkopende partij is Dreadshop, dit bedrijf valt onder Dreads & Braids, gevestigd te Roelofarendsveen.
1.2. Onder opdrachtgever wordt verstaan; diegene in wiens opdracht en voor wiens rekening door Dreadshop goederen worden geleverd, respectievelijk diensten worden verleend.
1.3 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
1.4 Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
1.5 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
1.6 Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

DREADSHOP
2.1 Dreadshop valt onder Dreads & Braids en is gevestigd aan de Lasso-Zuid 15 B te Roelofarendsveen. 
2.2 KvK 34209391, BTW nr. NL 1751.45.799
2.3 Contact via email gaat via orders@dreadshop.com of info@dreadshop.nl 
 
TOEPASSELIJKHEID
3.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen, de acceptatie ervan en daaruit voortvloeiende leveringen en werkzaamheden van Dreadshop.
 
WIJZIGINGEN
4.1. Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij via e-mail tussen Dreadshop en de opdrachtgever overeengekomen zijn.
 
PRIJZEN EN BETALING
5.1 Alle tarieven en prijzen zijn inclusief BTW.
5.2 Betalen kan vooraf via iDEAL, overschrijving of creditcard. 
5.3 Betaling van de overeengekomen prijs dient te geschieden binnen 5 werkdagen na bestelling.

LEVERING
6.1 Na betaling worden de producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 werkdagen verzonden via onze verzendmaatschappij. Uitgezonderd hierop is maatwerk, over de levering hiervan communiceert Dreadshop met opdrachtgever via e-mail.
6.2 Dreadshop heeft op geen enkele wijze schuld aan het kwijt raken van zendingen door postpartijen. Ook vertraging van verzending door postpartijen of elke andere vorm van schade kan niet worden verhaald op Dreadshop.
6.3 Opdrachtgever vermeldt bij betaling via overschrijving zijn/haar bestelnummer.
6.4 Dreadshop streeft ernaar haar producten zoveel mogelijk op voorraad te houden, maar desondanks kan het voorkomen dat een bepaald product/artikel tijdelijk uitverkocht is. Dreadshop communiceert dit met de opdrachtgever via email. Als een product definitief niet meer leverbaar is en de opdrachtgever wil geen vervangend product, zal het aankoopbedrag van betreffend product binnen 10 werkdagen terugbetaald worden aan de opdrachtgever.
De opdrachtgever zal hiervan op de hoogte gesteld worden.
6.5 Veel van de producten van Dreadshop zijn handgemaakt. Maten, diktes, lengte of gewicht kan daarom iets afwijken van de omschrijving.
6.6 Dreadshop is niet verantwoordelijk voor invoerrechten van landen buiten de EU. Indien men besteld van buiten de EU, dient men zelf na te gaan of er nog verplichtingen aan het invoeren verbonden zijn. 

OVERMACHT
7.1 Van overmacht aan de zijde van Dreadshop is sprake, indien ten gevolge van brand, waterschade, overstroming of arbeidsongeschiktheid werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd. Al het voorgaande is zowel van toepassing op het bedrijf van Dreadshop als dat van derden, van wie Dreadshop de benodigde materialen geheel of gedeeltelijk betrekt, evenals bij opslag gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, voorts door alle overige oorzaken buiten de schuld van de risicosfeer van Dreadshop ontstaan.
7.2 Indien door overmacht de levering meer dan een maand vertraagd wordt, kan de bestelling/ opdracht worden ontbonden. Dreadshop betaalt dan het volledige bedrag aan de opdrachtgever terug.
 
HERROEPING/RETOUR
8.1 Bij de aankoop van producten heeft de opdrachtgever de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de opdrachtgever. Tijdens deze termijn zal de opdrachtgever zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij/zij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij/zij het product wenst te behouden. Indien hij/zij van zijn/haar herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij/zij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Dreadshop retourneren, conform de door Dreadshop verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
8.2 Na ontvangst van de toegezonden producten door Dreadshop, heeft de opdrachtgever 30 dagen de tijd om producten retour te zenden.
8.3 Maatwerk/ Custom Made producten zoals kruldreads en dreadfalls worden NIET retour genomen en vallen ook buiten het herroepingsrecht.
8.4 Retourneren van producten kan onder de volgende voorwaarden:
-      Producten zijn ongebruikt en in de originele verpakking.
-      Er zit een kopie van de retouraanvraag bijgesloten.
-      Binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst van de bestelling.
-      Retouraanvraag moet ingediend worden op de website via het account
-      Zodra de retouraanvraag is geaccepteerd mag u de artikelen retour sturen
-      Verzendkosten voor het retourneren zijn voor eigen rekening.
-      Als u andere artikelen ervoor in de plaats wilt dan dient u een nieuwe bestelling te plaatsen.
8.5 Verzendkosten voor het retourneren zijn voor rekening van de opdrachtgever.
8.6 Bij retour van producten maakt Dreadshop binnen 10 werkdagen het geld naar opdrachtgever over.
8.7 Wanneer de bestelling retour komt door foute gegevens van de klant is Dreadshop niet verplicht de verzendkosten te vergoeden.


DREADSHOP KORTINGSACTIES
9.1 Dreadshop heeft regelmatig acties en aanbiedingen. De opdrachtgever kan door  middel van kortingscodes gebruik maken van deze acties en aanbiedingen.
9.2 Per bestelling kan er gebruik gemaakt worden van één kortingscode, het gebruik van meerdere kortingscodes is niet toegestaan. Wanneer dit wel gebeurt zal Dreadshop genoodzaakt zijn om de bestelling  te annuleren en de eventuele betaling terug te storten.

SCHADE EN VERLIES VAN VERSTUURDE BESTELLINGEN
10.1 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Dreadshop tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Dreadshop bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
Mocht uw bestelling beschadigd of verloren zijn, licht Dreadshop dan in zodat Dreadshop een passende oplossing kan zoeken.


ONTKENNING, JURISDICTIE EN WIJZIGINGEN
11.1 Dreadshop geeft geen verklaringen of garanties betreffende de werking, inhoud, materialen en producten die worden getoond op deze site. Het gebruik van deze site is in feite op eigen risico.
11.2 Dreadshop garandeert niet dat emails of andere communicaties die van deze websites afkomstig zijn virusvrij zijn of schadelijke componenten bevatten. We zijn niet aansprakelijk voor enige schade, in welke vorm dan ook, die afkomstig kan zijn na gebruik van deze site.
11.3 Wanneer u Dreadshop bezoekt gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van deze site.
11.4 Wij behouden ten alle tijden het recht om veranderingen aan te brengen aan onze site, ons beleid en onze algemene voorwaarden.

KLACHTENREGELING
12.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Dreadshop, nadat de opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd. Dit kan via email: orders@dreadshop.nl 
12.2 Bij Dreadshop ingediende klachten worden binnen een termijn van 10 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Dreadshop binnen de termijn van 10 werkdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
12.3 Wanneer producten retour gestuurd moeten wegens een klacht, dient dit te gebeuren binnen 7 werkdagen na deze overeenstemming, tenzij anders overeengekomen. Wanneer dreads reeds op het hoofd van opdrachtgever gedragen zijn, dienen deze gewassen te worden alvorens ze terug te sturen.